תנאי שימוש – אתר מט"י מרכז לטיפוח יזמות חיפה

1. כללי
1.1 הרשמה לקורסים או תשלום בגין שירותים )לרבות הזמנת חדרי הישיבות במתחם( של העמותה באתר
כפופה לעמידה בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים בתקנון זה.
1.2 שימוש באתר זה יעשה בהתאם לדין, מבלי להפר כל הוראת דין ומבלי לפגוע בכל צד שלישי ו/או
בעמותה או מי מטעמה. השימוש יעשה בתום לב ולמטרות חוקיות.
1.3 תשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי תקף ומוחזק כדין, אשר הונפק על ידי חברה מורשית
בישראל. העמותה לא תהיה אחראית לתשלומים שלא יועברו, יועברו ביתר או בחסר על ידי חברת
האשראי.
1.4 תנאי לביצוע תשלום או הירשמות לאתר הינה קיומה של כתובת דוא"ל פעילה ותקינה.
1.5 ניצול לרעה של האתר או של כשלים ו/או טעויות שקיימות באתר או ברשת האינטרנט, תהווה הפרה
של תקנון זה ומפעילת האתר תהא רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה במסגרת זו.
1.6 משתמש שמסר בעת ההרשמה או ביצוע פעולה פרטים שגויים, האחריות על כך חלה עליו והעמותה
רשאית לבטל את העסקה עמו.
1.7 יובהר, כי באתר ניתן למצוא מידע אודות הפעילות של העמותה והצוות הפועל מטעמה, עדכונים אל
פעילות העמותה ומידע לגבי יזמות, אולם, עומדת לעמותה הזכות לבצע שינויים כראות עיניה ולמזמין
לא תעמוד כל טענה בהקשר זה.
2. מחירים, תנאים ומועדי תשלום
2.1 באתר, ניתן לבצע הזמנה מראש עבור שימוש בחדר הישיבות, הממוקמים במשרדי העמותה; על
המזמין האחריות לוודא את המועד אליו בוצעה ההזמנה, שעה וכי מספר המשתתפים תואם את
מגבלת הנוכחים שניתן להכיל בחדר הישיבות שהוזמן.
2.2 כמו גם, על המזמין רובצת האחריות המלאה לכל נזק למתקני משרדי העמותה לרבות מכשור חשמלי
ככל ויעמוד לרשותו ו/או ריהוט.
2.3 המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ מאחר והעמותה אינה חייבת
במע"מ בגין שירותיה ומוצריה, ככל שיחול בעתיד מע"מ על פי דין בגין מוצר או שירות, יתווסף למחיר
מע"מ בהתאם לשיעור המע"מ שחל על פי דין באותה עת במדינת ישראל.
2.4 בגין כל שירות שיירכש באתר, תספק העמותה למזמין, לאחר ההזמנה, בדואר אלקטרוני פירוט אודות
שמה, מספרה וכתובתה, מהות השירות ו/או מועדו, המחיר ותנאי התשלום ואופן מימוש הזכות לבטל
את העסקה ומועד סיום העסקה ככל שמדובר בקורס או עסקה אחרת לתקופה קצובה כהגדרתה בחוק
הגנת הצרכן, התשמ"א1981- )להלן: "הודעה למזמין על פרטי העסקה"(. בגין הרשמה לקורסים, על
אף שאינה עסקה ואינה כרוכה בתשלום, תספק העמותה לנרשם בדואר אלקטרוני פירוט אודות
ההרשמה.
3. ביטול עסקה
3.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981- ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול
עסקה(, תשע"א,2010- ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום רכישת השירות ובלבד שהביטול
ייעשה 14 ימי עבודה קודם למועד תחילת השירות;
3.2 הודעה על ביטול עסקה תעשה בדרך של שימוש בקישור באתר, המאפשר הגשת הודעת ביטול.
3.3 בכל מקרה ביטול עסקה יחויב בדמי ביטול בסכום של 5% ממחיר השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך
מהשניים.
4. אחריות
4.1 האתר וכל המידע והתכנים שמופיעים בו או שניתנת אליהם גישה דרך האתר או באמצעותו עומדים
לרשותך כמו שהם (Is As (ואין לעמותה כל אחריות לגבי תוכנם, תקפותם ופעולתם התקינה. העמותה
אינה מתחייבת שהאתר יסופק ללא תקלות, הפרעות או טעויות, ולא תהיה אחראית לכל נזק אשר
ייגרם עקב השימוש או אי-השימוש באתר או עקב השימוש או ההסתמכות על התכנים הכלולים בו.

העמותה והפועלים מטעמה לא יחויבו בכל אחריות בקשר לשירות המסופק על-ידי האתר. כך, בין
היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מודע לכך ומסכים שבכל עת האתר עשוי להפסיק לפעול,
באופן זמני או קבוע; המידע שלך אשר יאוחסן על שרתי האתר עשוי להימחק ללא כל אפשרות
לשחזרו; ייתכן שלא תהיה לך גישה לאתר; השימוש באתר עשוי לא להתאים לדרישות שלך; האתר
לא יהיה מאובטח לחלוטין, והמידע שיעבור בינך לבין האתר עשוי להיות חשוף לצדדים שלישיים.
העמותה אינה אחראית למעשיהם או למחדליהם של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי האתר.
האחריות לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך מוטלת עליך,
והעמותה תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך. מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת
האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסם או תעלה לאתר )ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן( יגיע לידי צדדים
שלישיים.
4.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולמען הזהירות, יודגש שבכל מקרה העמותה לא תהיה אחראית לנזקים
עקיפים או תוצאתיים אשר ייגרמו עקב כל שימוש באתר.
4.3 אין באמור באתר משום הצעה, מסירת מידע מקצועי, הכוונה, שידול או ייעוץ, וכל פעולה שתעשה על
סמך המידע שבאתר תהיה על אחריותך בלבד.
4.4 היה ולדעתך מידע המפורסם באתר אינו נכון או מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע
לעמותה על כך באופן מיידי. את ההודעה יש למסור לכתובת המייל il.org.haifa-mati@office על
ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת
התלונה וטיפול בה. העמותה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.
4.5 העמותה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר או כל חלק ממנו באופן זמני
או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה
לאתר וכיוצא באלה. כמו כן, העמותה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום אותך מלהשתמש
באתר ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על העמותה, עליך או על צדדים
שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש על-ידך, אם מסרת לעמותה פרטים שגויים, אם לא התקבל
תשלום אשר אתה חייב לעמותה, אם כרטיס האשראי שלך נחסם, או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש
באופן סביר.
5. זכויות יוצרים
5.1 כל התוכן הנמצא באתר ו/או המקושר אליו, לרבות: מאמרים, תמונות, גרפיקה ,טקסט, לוגו, תיאורי
מוצרים, תכניות ושירותים, קבצי מידע ותוכנה הינו רכושה הבלעדי של העמותה ו/או מי מטעמה ו/או
מי שהרשה לה להשתמש בו והוא מהווה קניין רוחני מוגן ע"פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים
לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
5.2 חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע
הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פירסום וכיו"ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה
מראש ובכתב של העמותה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט
לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול
של צרכנים אחרים.
6. קישורים באתר
6.1 ככל וימצאו באתר קישורים )"לינקים"( לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות העמותה )כגון
פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות וכיו"ב(, נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו
בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות עליו.
6.2 ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או
פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או
שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, העמותה איננה אחראית לכך בשום צורה ודרך ולא תהיה אחראית
לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה
באחריותכם הבלעדית.
6.3 העמותה לא תהיה אחראית במידה ותיכנסו דרך קישור כאמור לאתר שאיננו מאובטח ו/או מוגן
וכתוצאה מכך יגרם נזק, לרבות פגיעה בתוכנה, פגיעה בחומרה, אובדן מידע, גניבת מידע ונתונים
אישיים וכו'. כן העמותה לא תהיה אחראית לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו
אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל.

6.4 כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה
ו/או בעטיה, והלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
7. מדיניות פרטיות
7.1 העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ובדפי ההרשמה, רכישה בו. מדיניות פרטיות
זו, המפורטת בהמשך שורות אלו, משקפת את נוהג העמותה ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי
הנאסף באתר. היא מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אנו אוספים בעת השימוש באתר ומה העמותה
עושה בו. העמותה ממליצה לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים
אישיים בפרט.
7.2 העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
7.3 העמותה אוספת את המידע הממולא בשדות, לרבות שם פרטי, שם משפחה, טלפונים ודואר אלקטרוני.
העמותה איננה שומרת את פרטי כרטיס האשראי המלאים.
7.4 כיצד העמותה משתמשת במידע אותו היא אוספת:
השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות
פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:
 כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים
חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים
קיימים. המידע שישמש את העמותה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך
אישית.
 אם מסרת לעמותה את כתובת הדואר האלקטרונית שלך או את מספר הטלפון הנייד שלך,
העמותה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין
אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי או תעמולתי – בין אם מידע שהעמותה עצמה תפרסם ובין אם
מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה
לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אלא לאחר קבלת אישורך לאמור.
 ליצירת הקשר אתך )במקרה הצורך( או לצורך ניתוח סטטיסטי.
 לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים,
אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים
הרלבנטיים באתר.
7.5 העמותה אינה אחראית למידע או לתכני משתמשים שנמסרו לה ו/או פורסמו על-ידה, ולא חלה עליה
כל חובה לנטר מידע או תכנים המפורסמים באתר על-ידי מי ממשתמשיה, או לוודא את חוקיותם.
העמותה רשאית, אך לא חייבת, להסיר או לערוך כראות עיניה כל מידע או תוכן שתמסור לפרסום
באתר, לרבות אם קיים חשד כי המידע או התכנים שגויים או מפרים זכות כלשהי.
8. אבטחת מידע
8.1 העמותה מיישמת באתר מערכות ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה נועדו
לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים
להקנות חסינות מוחלטת לאתר אם פורץ נחוש ומיומן יחליט להתעלם מהוראות החוק המפורשות
ולחדור שלא כדין לחומר המחשב באתר או לשבש את פעולתו. מסיבה זו איננו מתחייבים שהאתר
יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.
9. זכות לעיין, שינויי או מחיקת המידע
9.1 זכות העיון במידע המוחזק עליך במאגר המידע של העמותה ניתנת על פי חוק. אדם שעיין במידע שעליו
ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע
או למוחקו.

9.2 בכל בקשה, לעיין, שינויי או מחיקת המידע יש לפנות לדוא"ל il.org.haifa-mati@office