הפעילות הבנקאית של העסק

הפעילות הבנקאית של העסק

מאת: גד שחורי*

 

שיקולים לבחירת בנק/סניף

התאמה לאופי העסק ולצורכי העסק

קשר עם מנהל וצוות הסניף

מיקום הסניף, נגישות הסניף

גודל הסניף

מחירים ועלויות בהשוואה לבנקים (סניפים) אחרים

מבנה בטחונות נדרש

מקצועיות

איכות השירות

 

העסק מנקודת ראות הבנק –  אינפורמציה על העסק החשובה לבנק

מידע עדכני ואמין בזמן אמת

חוסן פיננסי של העסק – יכולת העסק להשקיע בחידוש מלאי, ציוד, ומהירות התגובה של העסק לשינויים בשוק

כושר ויכולת פירעון – יכולת לעמוד בהתחייבויות במועד והפעלת העסק בהתאם לתחזית תזרים המזומנים ולתוכנית עסקית מפורטת ומקיפה

צמיחת העסק בצורה מבוקרת ונשלטת

 

בחינת בקשה לאשראי ע”י הבנק

בבואו לבחון בקשה לאשראי יתיחס הבנק למספר פרמטרים:

כדאיות העסקה ורווחיותה

ההון העצמי המושקע ע”י הבעלים

כושר הפירעון (החזר) של העסק

מבנה הביטחונות וטיבם- הבנק דורש בטחונות לאחר ששוכנע שהעסקה כדאית, על מנת להבטיח את כושר הפירעון

 

בטחונות מנקודת ראות הבנקאי

הון עצמי ביחס להתחייבויות

שעבודים של בטחונות נזילים(פיקדונות, תוכניות חסכון, ניירות ערך סחירים

שעבוד נכסי מקרקעין שאינם למגורים

ממסרים בפיזור גדול ( שיקים דחויים בפיזור גדול).

המחאת זכויות בגין חוזים עם גופים גדולים

שעבוד רכבים וציוד

ערבות אישית של הבעלים

 

הגדרת הצרכים הבנקאיים והמענה לצרכים

הצרכים מענה לצרכים

מימון השקעה בנדל”ן

מימון לטווח ארוך

מימון השקעה בציוד        מימון לטווח בינוני

מימון השקעה ברכב        מימון לטווח בינוני

מימון הון חוזר    מימון לטווח קצר

מימון אשראי לקוחות       מסגרת חח”ד

ערבויות שונות    ערבויות מתאימות

מימון סחר בינלאומי        מכתבי אשראי  ( L.C =Letter of Credit )

 

הכנת  פגישה עם הבנק

הצגת הצרכים

הצגת הפתרון המבוקש

הצגת הביטחונות

הגדרת העלויות  (ע”י הבנק)

 

סימנים לקשיים בעסק

ביטול צקים דחויים והוראות קבע לתשלומים

דחיית תשלום לספקים

דחיית תשלומים לביטוח הלאומי/מס הכנסה/מע”מ/קופות גמל קרנות פנסיה

“גלגול”   שיקים ( החלפת שיקים בין שני עסקים בסכום זהה לצורך יצירת נפח פעילות בבנק)

הטלת הגבלות מצד ספקים על העסק (מכירה במזומן)

העדפת משיכות יתר חריגות על הגדלה מסודרת של קווי אשראי

ירידת קצב הדיווח לבנק והתחמקות מהבנק

זיהוי ירידה במחזורי הפעילות.

 

ריביות ועמלות

עסקה פיננסית – עסקה פיננסית היא עסקה שבה צד אחד מוכן לוותר על השימוש המיידי בכסף תמורת הכנסה עתידית שהיא הריבית.

 

הגדרות:

קרן     – סכום הכסף שעל השימוש בו מוותר נותן ההלוואה.

תקופה – תקופת הזמן בה המלווה  מוותר על השימוש בכסף.

ריבית  – מחיר שרות השימוש בכסף לתקופה ( מחיר הכסף)

 

מושגי ריבית

ריבית נומינלית / ריבית נקובה / ריבית תעריפית – שער נקוב פורמלית, בלי שתהייה לו משמעות ממשית, על מנת לדעת את מחירו האמיתי של הכסף יש לקבל מידע נוסף ולבצע חישובים

ריבית אפקטיבית / ריבית מתואמת / ריבית תחשיבית – הריבית שתשולם למעשה אם התחשיב היה מבוסס על הלוואה לשנה שלמה שתוחזר בסוף השנה

ריבית ריאלית- מרכיב הריבית ששולם מעבר לעליית המדד

ריבית דריבית / ריבית צוברת – צורת חישוב ריבית לפיה בתום כל תקופה הריבית נצברת לקרן ובתקופה הבאה צוברת ריבית כמו הקרן.

 

אשראי , מימון וערבויות

הגדרות:

מימון   – העמדת כסף מזומן

אשראי – העמדת זכויות שונות כולל הזכות לקבל כסף מזומן (בדרך כלל זכויות לשימוש בסחורה, ציוד, או שירותים בתשלום דחוי).

אשראי מסחרי – אשראי הניתן ע”י ספקים שונים בגין קניות בהתאם לסיכום מראש.

אשראי בנקאי – העמדת מסגרת הלוואה/ או הלוואה הניתנת ע”י הבנק ללקוח (מסגרת חח”ד, זכויות למשיכת יתר, ניכיון שקים, הלוואה ).

 

מקורות מימון ואשראי

מקור                 סוג מימון /אשראי

בנקים מסחריים  אשראי לפעילות שוטפת והשקעות

ספקים               אשראי לספקים

חברות מימון      חכירה מימונית/תפעולית ( ליסינג)

חברות ביטוח     הלוואות כנגד בטחונות

לקוחות             תשלום מקדמות

קרנות שונות      הלוואות ייעודיות

ניכיון שקים/חשבוניות      פרעון מוקדם בניכוי ריבית מראש

שותף/משקיע     הון עצמי/הלוואת בעלים

בעלים              הון עצמי /הלוואת בעלים

 

 

אשראי ומימון מבנקים מסחריים

אשראי ומימון לטווח קצר (עד שנה)

-מסגרת חח”ד

-הלוואות עד שנה

-ניכיון שקים

-ניכיון חשבוניות

 

מימון לטווח בינוני (  1-5 שנים ) – הלוואות שונות לצרכים יעודיים שיפרעו מרווחים

מימון לטווח ארוך (מעל 5 שנים) – הלוואות שונות בדרך כלל למימון השקעה בנכסי נדלן באמצעות משכנתא

 

אשראי ומימון לטווח קצר

מטרת האשראי לטווח קצר לממן את הפעילות השוטפת של העסק: מלאי, אשראי לקוחות, הוצאות שוטפות ותשלום לספקים.

סוגי אשראי לזמן קצר:

מסגרת עו”ש / חח”ד ( חשבון חוזר דביטורי) – מסגרת אשראי שסוכמה עם הבנק עד אליה ניתן למשוך כספים.

עלויות :

-עלות הקצאת אשראי  1.8% – 1.5 לשנה, נגבית מראש כל רבעון.

-ריבית על ניצול בפועל של המסגרת , P+2.5% – 4.0% ,( פריים= שם לריבית בסיסית במערכת הבנקאית). נגבית בסוף כל רבעון.

-דמי ניהול קבועים , עלות לכל שורה.

-ריבית על חריגה (6% -% 3) ללא עלות הקצאה.

 

הלוואות לטווח קצר – הלוואות בריבית קבועה או משתנה ( פריים +.)

הלוואות ON CALL –  הלוואות לתקופות קצרות אשר לבנק זכות לדרוש פרעונן לפי החלטתו.

ניכיון שקים – קבלת מימון לזמן קצר תמורת שקים שניתן להסב לבנק(אינם למוטב בלבד) ,שזמן פירעונם קצר משישה חודשים. עלויות:+1% -3%ׁ, עמלת הפקדת שק דחוי כ- 10 שקלים

ניכיון חשבונות כנגד המחאת זכויות – כמו ניכיון שקים.

 

מימון לטווח בינוני וארוך

הלוואות שקליות

-הלוואות בריבית קבועה – בד”כ לתקופה של עד שנתיים, קרן וריבית אינן צמודות, החזר חודשי / רבעוני / סוף תקופה(בלון)

-הלוואות על בסיס פריים – בד”כ לתקופה של עד שלוש-ארבע שנים בריבית בסיסית + מרווח, הריבית משתנה בהתאם לשינוי הריבית הבסיסית . מחיר 2%-3/ P+

-הלוואות צמודות מדד – בריבית קבועה או משתנה. בריבית משתנה יש נקודות יציאה ללא עמלת פירעון מוקדם. ניתנות לתקופה של 7 – 2 שנים. מחיר : מדד + 8% – 6%.

 

הלוואות צמודות מטבע חוץ – הלוואות הצמודות לשער החליפין של מטבע מסוים(דולר,יין,מרק…), קשה לקבלן, אך הן מתקבלות בשקלים ונפרעות בשקלים

הלוואת במט”ח – הלוואות במטבע חוץ לתקופה של עד חמש שנים. ריבית בסיסית בינלאומית ( מרווח + LIBOR = לייבור = ריבית בין בנקאית הנקבעת בלונדון )   מרווח בין 1.75% עד 3.5% . ההלוואה מתקבלת במט”ח ונפרעת  במט”ח. רצוי לקחת הלוואה במטבע שבו יתקבל מקור הסילוק ( המקור לתשלום ההלוואה) .

הלוואות מכרז – הלוואות בשקלים בהן הלקוחות מתבקשים להציע מחיר להלוואה (צמודת מדד או פריים), וזוכים בהלוואות הלקוחות שנקבו במחיר הגבוהה ביותר.

 

מימון ע”י חברות מימון ( ליסינג )

חברות המימון רוכשות נכס (ציוד או רכב) עבור הלקוח, והלקוח משלם דמי שכירות עבור החכירה.

חכירה תפעולית – החוכר משלם דמי שכירות עבור השימוש בנכס במשך תקופה של 3 שנים. בסוף התקופה יש לחוכר אופציה לרכוש את הנכס במחיר של 30% עד 40% ממחירו בתחילת השכירות.

חכירה מימונית – החוכר משלם דמי חכירה במשך חמש שנים ובסוף התקופה קונה את הנכס תמורת 1% .

יתרונות וחסרונות ליסינג

 

יתרונות חסרונות

מחוץ למסגרת האשראי בבנק

מהירות השימוש במקרה של פיגור בתשלומים

הנכס אינו ניתן לשעבוד לבנק        ליסינג  מחייב תכנון מס

הריבית דומה לריבית בנקאית       שיטת חיוב יתרת החוב לפי לוחות סילוקין כשבחילת התקופה משולמת רק ריבית

שיקולי מס          במקרה של מימוש ידרשו תשלומים נוספים

 

 

ערבויות

ערבות – התחייבות של אדם או גוף עסקי לפרוע חוב של גורם אחר אם החוב לא יפרע במועדו.

ערבות אוטונומית – ערבות שאינה תלויה בשום תנאי.

מקבל הערבות ראשי להפעילה לפי שיקול דעתו ועל הבנק לכבד דרישתו לתשלום תוך מספר הימים שנקבע בערבות.

ערבות מותנית – ערבות שניתנת למימוש רק בהתקיים התנאי הרשום בערבות. הבנק ישלם רק אם הוכח בהתאם לכתוב בערבות שהתנאי לתשלום הערבות אכן התקיים.

 

סוגי ערבויות בנקאיות

ערבות כספית – ערבות להבטחת סכומי כסף בסכומים נקובים (מקדמות, בטחונות לאשראי.. )

ערבות מכרז – ערבות הנדרשת להשתתפות במכרז להבטחת חתימה על הסכם עם הזכייה במכרז (עד 10% מערך ההצעה).

ערבות ביצוע – ערבות להבטחת ביצוע הסכם, הזמנה, מכרז

( 10% – 5% מהיקף ההזמנה)

ערבות טיב – ערבות להבטחת טיב העבודה/המוצר או תקופת האחריות, ניתנת לאחר האספקה או גמר העבודה לתקופה של עד שנה בד”כ (5% עד 10% מערך ההזמנה).

מכתב אשראי – ערבות מיוחדת המקובלת בסחר בינלאומי שנועדה להבטיח תשלום לספק שולח הסחורה ( LC )

 

ערבויות בנקאיות עלויות

ערבות כספית –  2% עד 5% לשנה לפי תקופת ערבות. דמי ביול 0.4% לפי סכום הערבות.

ערבויות אחרות-  1% עד 3% לשנה לפי תקופת הערבות. דמי ביול 0.4% לפי סכום הערבות

 

שיקולים בבחירת סוג האשראי

מטרת האשראי (מקרקעין,ציוד,רכב, הון חוזר)

תקופת הזמן לה דרוש האשראי

ריבית גלומה (אפקטיבית)

יכולת ההחזר (פירעון תקופתי) ועיתוי ההחזר.

בטחונות נדרשים

השלכות מיסוי

 

בטחונות ומשכון

הגדרות:

בטוחה – כל נכס מכל מין וסוג הניתן למימוש ע”י הנושה במקרה שיהיה זכאי לגבות את חובו מהחייב

העמדת בטוחה – משכון נכס לטובת הנושה

משכנתא – שיעבוד מקרקעין או מבנה

משכון – שם כללי לתיאור כל שעבודי הנכסים, משכון הוא זכות קניינית והבטחת זכויותיו של בעל המשכון, דורשת אחת משתי הפעולות:

הפקדת הנכס הממושכן במשמרת אצל מקבל המשכון או שומר מטעמו

רישום שעבוד המשכון ברשם המשכונות או ברשם החברות

 

בטחונות לבנקים

כבטוחה לבנק יכול לשמש כל נכס שהבנק מוכן לקבלו,בין שהוא בבעלות הלקוח החייב ובין שהוא שייך לצד ג’  כל שהוא,המוכן לשעבדו לטובת הלקוח.

הבנק קובע לכל סוג נכס את שיעור ההתבססות, שהוא השיעור בו הבנק משערך את הנכס לצורכי ביטחון. השיעור נקבע על פי הניסיון הבנקאי במימוש נכסים .

נושא בטחונות לאשראי כרוך במהות הסיכונים. נותני האשראי אינם בטוחים במידע שבידיהם וביכולתם לבצע נכון ניתוח סיכונים והגנה מפניהם ודרישת בטחונות מתאימים.כתוצאה מכך, המערכת הבנקאית תדרוש בטחונות ביתר.

בטחונות לזמן קצר יבטיחו אשראי לזמן קצר, בעוד  בטחונות לזמן ארוך יבטיחו אשראי לזמן ארוך.

 

 שיעורי התבססות מקובלים

 

נכס       שיעור התבססות

פיקדונות שיקליים           100%

פיקדונות במט”ח 90% עד 100%

תוכניות חיסכון   95%

שקים סחירים     70% עד 80%

כרטיסי אשראי לקוחות    95% עד 100%

ניירות ערך         לפי רמת הסיכון

ערבות בנקאית   100%

רכבים   50% עד 80% ( גיל, סוג)

מבנים   50% 60% לנכס מניב

ציוד      עד 50% לפי סוג ציוד

המחאת זכויות   עד 80% נגד חשבוניות

 

 

שיעבוד שוטף (צף)

ניתן לרשום שיעבוד שוטף רק בחברה בע”מ

שיעבוד שוטף – שיעבוד כל נכסי החברה שקיימים בעת השיעבוד או שיהיו קיימים בעתיד מעת לעת בחברה, אשר אינם משועבדים שיעבוד ספיציפי.

השיעבוד נרשם ברשם החברות

לאחר רישום שיעבוד שוטף לטובת בנק לא ניתן לעבוד עם בנק נוסף ללא הסכמת הבנק שלטובתו נרשם השיעבוד.

שיעבוד שוטף שלילי – התחייבות לא לרשום שיעבוד שוטף

 

שעבוד שוטף יירשם על הנכסים הבאים:

מלאי, חייבים (חובות לקוחות) , ציוד וכלים שלא שועבדו שיעבוד ספציפי, נכסים נזילים, מוניטין, ידע מקצועי שניתן למכור, קשרים מסחריים, הסכמי הפצה, סוכנויות בלעדיות,

כל שאר סוגי הרכוש הנכסים והזכויות של החברה שלא שועבדו שיעבוד ספציפי

 

שעבוד שוטף-שיעבודים ספציפיים

כל הנכסים שניתן לזהותם ישועבדו בשיעבוד שוטף בשיעבוד ספציפי :

מקרקעין ומבנים

כלי רכב

מכונות וציוד עם מספר סידורי

חובות מסוימים וידועים

 

ערבות בעלים

ערבות אישית בה ידרשו בעלי העסק לחתום שהם ערבים לחובות העסק

ללא ערבות אישית הבנק יסרב בד”כ לתת אשראי לעסק

ערבות אישית יכולה להיות מוגבלת בסכום (וחייבת במס בולים של 0.4% )

ערבות אישית יכולה להיות בלתי מוגבלת בסכום (ואינה חייבת במס בולים של 0.4%)

מומלץ לחתום על ערבות אישית מוגבלת בסכום למרות העלות הכרוכה בכך.

 

בניית מסגרת אשראי (אובליגו) בבנק

הגדרת הצרכים

יש להגדיר תקציב שוטף ותקציב השקעות לשנה (תקופה) המתוכננת במספר חלופות.

יש לגזור תזרים מזומנים מתוך התקציב השוטף ותקציב ההשקעות לשנה (תקופה) מתוכננת בכל חלופה.

בחלופה הפסימית ביותר יש לזהות את הגירעון המכסימלי שיהיה במשך השנה (התקופה).

גירעון זה מגדיר את מסגרת האשראי הנוספת הדרושה לעסק בנוסף למסגרות הקיימות.

הגדרת הבטחונות -יש להגדיר את הנכסים הפיננסיים , רכוש ופעילויות אותם ניתן לשעבד

הערכת הביטחונות – הערך את שווי הביטחונות על סמך שיעורי ההתבססות של הבנק.

השוואת צרכים לביטחונות – השווה את הצרכים(קיימים וחדשים) לערך הביטחונות (קיימים וחדשים) ועדכן את צרכיך או הגדל את ביטחונותיך עד להשגת שוויון בין הצרכים לערך הביטחונות.

 

כללים לעבודה עם בנקים

ניהול החשבון במסגרת המתאימה תוך הפרדה בין חשבון העסק והחשבון הפרטי

חשבון עסקי במחלקה העסקית וחשבון פרטי במחלקת לקוחות פרטיים

רצוי לנהל חשבון עסקי ופרטי בבנקים שונים

יש לעבוד עם יותר מבנק אחד, למרות אי הנוחות הכרוכה בכך לפעמים

יצירת רושם אמין

המנעות מהבטחות שאין ביטחון שיתממשו כי אינן בשליטת העסק

לקיחת מקדמי ביטחון בזמן ובסכומים על מנת לעמוד בהבטחות

יש להימנע מחריגות ללא תיאום ואישור הבנק

המנעות מהעמדת הבנקאי בפני עובדות מוגמרות בנושא משיכות היתר

הגשת תוכנית עסקית מקיפה ועקבית תוך דגש על תזרים המזומנים

העברת דוחות כספיים/ נתוני מע”מ ונתונים נדרשים באופן שוטף ומסודר לידי הבנקאי

יש לתת לבנקאי הרגשה שהעסק בשליטה מלאה מנוהל היטב וביעילות, ובעליו מכירים את השוק הרלוונטי וכללי המשחק בו

עדכון שוטף של הבנקאי אודות מצב העסק/ תוכניות העסק/ שינויים מהותיים (בזהירות המתבקשת)

יש להיעזר בידע, בניסיון, ובמקצועיות של הבנקאי בנושא מימון ובנושאים בנקאיים בלבד ( הבנקאי אינו יועץ עסקי)

הבנקאי משמש לפעמים כ”בקר” של העסק ומזהה בעיות בעסק לפני שזוהו על ידי הבעלים או המנהלים – יש להקשיב להערות הבנקאי ולעצותיו.

יש לנסות להוריד מחירים ועמלות לרמה הניתנת להשגה בבנקים אחרים ( חובה לנהל מו”מ עם הבנק).

יש לשאוף להגדרת מסגרות אשראי הגבוהות מהניצול הצפוי (מסגרות יש להכין כשניתן- כשצריך זה לפעמים מאוחר מדי)אך לנצל אותן רק בהתאם לצורכי העסק ולא כשהבנק מציע לנצלן.

יש להקפיד ששיעור ההתבססות של הבנק על בטחונות העסק יהיה לא פחות מהמקובל בבנקים אחרים.

יש להימנע ככל שניתן מלחתום על שיעבוד שוטף (צף), הוא יגביל בעתיד.

יש להגביל ערבות אישית לסכום סביר המתאים להיקף האשראי הדרוש לעסק בתוספת מקדם ביטחון.

טיפול במסמכי הבנק

-יש לבדוק את מסמכי הבנק ואת חיובי הבנק ולוודא שהם בהתאם לסיכומים (גם בנקים טועים)

-יש להקפיד ולקבל העתק בכתב מכל סיכום עם הבנק

-יש לבדוק כל מסמך לפני החתימה עליו

-יש לשמור העתק מכל מסמך שנחתם בבנק

 

*גד שחורי- ייעוץ עסקי כלכלי בע”מ

 

כל הכתוב לעיל הינו בגדר מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי

מעוניינים בייעוץ עסקי בצפון לגבי העסק שלכם? חייגו עכשיו: 1-800-33-44-77

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתר ממ.ט.י. חיפה.אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.