kol-kore

יזמים ויזמות, סטארטאפיסטים מתחום

האנרגיה, קיימות העיר והסביבה?

אנחנו שמחים להזמין ולאתגר אתכם ב-Bootcamp היזמות
של מט"י חיפה בשילוב חברת Consulting RTM
תוכנית הכנה למימון הרשות לחדשנות


תאריך אחרון להגשה: 31.03.2019


תמצית הקול קורא


פלטפורמה להכנת היזמים לקבלת מימון, בדגש על מימון ייעודי של הרשות לחדשנות.

התוכנית מכינה את המיזמים להגשה לקול קורא של רשות החדשנות עבור סיוע בתחומי הגנת הסביבה, קלינטק, שימור וקיימות,

כאשר תאריך ההגשה הסופי לתוכנית של רשות החדשנות הינו 24.07.19

אז אם אתם לא רק רואים את העתיד, אלא אתם אלו שתעצבו אותו, הירשמו לקול קורא!

מעניין אותי! צרו איתי קשר


תיאור תוכנית בוטקאמפ היזמות בין מט"י חיפה ו-RTM Consulting


מיקום: מט"י חיפה

תחילה התוכנית: 30.04.19

סיום משוער: סוף חודש יוני

מטרת התוכנית

פלטפורמה להכנת היזמים לקבלת מימון, בדגש על מימון ייעודי של הרשות לחדשנות.

התוכנית מכינה את המיזמים להגשה לקול קורא של רשות החדשנות עבור סיוע בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק תאריך ההגשה הסופי 24.07.19

נושא התוכנית

הורטיקל שסביבו תתבצע התוכנית היא "סביבה-קיימות-עיר-אדם" ותכלול בין היתר את הנושאים הבאים:

אנרגיה, שימור וקיימות

איכות אוויר

תחבורה חכמה

עיר חכמה

ממשקי אדם-סביבה-עיר

קיימות (sustainability)

מחזור

תחבורה חכמה

הגנת הסביבה הימית

טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים

בנייה ירוקה

הגנת הסביבה הימית

LP_2(96)

ניתן להגיש בקשות בנושאים נוספים שקשורים, אך לשים לב ע"מ שאכן יעמדו בקול קורא זה על התכניות ליצור אימפקט משמעותי
לצמיחת החברה.

הגשה

את ההגשה יש להגיש כ-one pager המתאר את המיזם.

את ה-one pager צריך להכין בפורמט של VCforU ע"י השימוש בפלטפורמה באתר (www.vcforu.com), התהליך הוא חינמי.

יש להגיש את הבקשה למייל info@rtmconsult.com.

תאריך אחרון להגשה: 31 למרץ 2019 - ניתן להגיש עד השעה 23:55 ביום זה.

קריטריונים להערכת הבקשה

 

  • רמת ההתאמה לורטיקלה
  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית
  • רמת האתגרים במימוש התוכנית
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המיזם עקב ההשתתפות בתוכנית

מעניין אותי! צרו איתי קשר


מבנה התוכנית


שלב ראשון - סדנת TriBiz והצגת המיזמים

מיזמים שימצאו מתאימים יוזמנו לסדנת TriBiz Play והרצאת הכרות בתאריך 09.04.19 בשעות 16:30 ועד 20:30.

למיזמים יוקצו 5 דקות ו-3 שקופיות להציג אתת המיזם שלהם, ו-5 דקות נוספות לשאלות ע"י הצוות של התוכנית.

מתוך המיזמים שהגיעו לשלב זה יבחרו 10-12 מיזמים שימשיכו לתוכנית המלאה של "בוטקאמפ היזמות".

הסדנה תכלול חשיפה לכלי פרקטי יישומי לניהול הזדמנויות ופתרון בעיות עלות סדנה זאת 250 ש"ח שתקוזז מהעלות הכוללת של הבוטקאמפ

במידה והמיזם יעבור לשלב הבא.

שלב שני - תוכנית "בוטקאמפ היזמות" אפריל עד סוף יוני

התוכנית תכלול (בנוסף לסדנה ראשונית TriBiz Play) עוד 6 מפגשים (סך הכל 7 מפגשים)

שתי סדנאות נוספות  בנושא מתודולוגיה שיטתית לפתרון בעיות ומציאת הזדמנויות

שני מפגשים עיוניים בנושאים שונים שיכללו הדרכה להגשה לקול קורא

מפגש פרטני עם המיזם, עבור המפגש יבחר הצוות המתאים ממט"י חיפה ו-RTM Consulting

מפגש שיא של הצגת המיזמים ומפגש עם השותפים לתוכנית

בסיום התוכנית ניתן יהיה לקחת ליווי ספציפי במידת הצורך בהגשה לקול קורא של רשות החדשנות

 

  • בידי המיזמים יישאר כחודש להכין את כל מסמכי ההגשה
  • למיזמים שיקבלו את כספי המענק נציע שירותים מתאימים בכדי להאיץ את המיזם שלהם
  • מיזמים אחרים יקבלו הצעות ייעודיות להם

ההשקעה הנדרשת: 3,000 שקלים למיזם עבור כל התוכנית


מעניין אותי! צרו איתי קשר

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם קרן רמות

 

טלפון: 052-5403379

 

מייל: keren.ramot@rtmconsult.com