פיתוח תיירות חקלאית

פיתוח תיירות חקלאית

 

גורמים מנהלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

מטרה

תמיכה במרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית ותמיכה בעסקים קטנים במרחב הכפרי ע”י מתן סיוע כספי לפיתוח מיזמים עצמאיים של תיירות חקלאית, כאשר המדיניות המנחה משלבת בין פיתוח חקלאות, פיתוח כפרי, עידוד תעסוקה יזמית ומגוונת בדגש על תיירות כפרית וחקלאית ,שיקום תשתיות בישובים כפריים, עידוד הצמיחה באזורי פריפריה ושמירת משאבי הטבע והסביבה.

התמיכה בעסקים קטנים נועדה על מנת לתת מענה לפיתוח כלכלי עסקי במשק החקלאי, בדגש לנושאים שאינם מטופלים דרך מסגרות קיימות במשרד.

התמיכה הינה תמיכה בתשתיות לעסקים קטנים לצורך עידוד גיוון התעסוקות במרחב הכפרי (בהתאם החלטת רמ”י 1316 ) ותמיכה בקיום ופיתוח יזמות כפרית במרחב הכפרי בתחומים שונים, כגון פעילות נלווית לפעילות חקלאית, תיירות ונופש, וכדומה.

 

קהל יעד

עבור תמיכה במרכזי מבקרים

יזמים שהינם חקלאים יחידים או חברי אגודות חקלאיות או אגודות חקלאיות, בתי ספר חקלאיים וכפרי נוער חקלאיים המוכרים ככאלה ע”י האגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך מצ”ב הרשימה.

עבור תמיכה בעסקים קטנים

יזמים שהינם חקלאים יחידים או חברי אגודות חקלאיות או אגודות חקלאיות.

 

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

  1. מבקש התמיכה נדרש להגיש את בקשתו במועד המפורסם באתר- בשלב זה, ניתן להתייעץ ולהיעזר במחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפרה רלוונטי.

אולם מאחר ומועד הגשת הבקשות הסתיים לשנים:2015-2017   לפיכך בקשה שתוגש תדחה ללא דיון- רק אם קיימות נסיבות מיוחדות ואין מניעה למתן התמיכה מבחינה תקציבית , אזי מוסמך החשכ”ל לאשר דיון בבקשה זו.

 

2. מבקש התמיכה יעביר את כל מסמכי הבקשה ונספחיה למשרד המחוז הרלוונטי לבקשה בשני עותקים קשיחים ושני דיסקים (ראה נספח 4 בנוהל)

 

לפירוט מלא של התנאים, ניתן להיכנס לאתר לנוהל המפורסם :

סעיף מס’ 8 מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית ותמיכה בעסקים קטנים.

 

פירוט הסיוע

​למרכז מבקרים ניתן להגיש בקשה לתמיכה בשלושה מסלולים:

הקמת מרכז מבקרים אשר תכלול את כל הרכיבים שלהלן: המבנה, ההצטיידות הפיתוח והתשתיות. גובה התמיכה לא יעלה על 100,000 ₪.

הצטיידות ,רבות סרט תדמית עבודות פיתוח ותשתית ותוספת שירותים (WC), עבור מרכז מבקרים קיים, שלא קיבל כל תמיכה מהמשרד בחמש השנים האחרונות (2010-2014). גובה התמיכה במכלול העבודות לא יעלה על 100,000 ₪.

הצטיידות ,לרבות סרט תדמית, עבודות פיתוח ותשתית (ללא בנייה) גובה התמיכה לא יעלה על   50,000 ש”ח .

לעסק קטן ניתן להגיש בקשה לתמיכה בשני מסלולים:

הקמת עסק קטן אשר תכלול את המבנה, ההצטיידות הפיתוח והתשתיות. גובה התמיכה לא ייעלה על 100,000 ש”ח.

על הצטיידות עבודות פיתוח ותשתית (ללא בנייה),עבור עסק קיים, שלא קיבל כל תמיכה מהמשרד בחמש השנים האחרונות(2010-2014).גובה התמיכה במכלול העבודות לא יעלה על 50,000 ₪.

 

תקציב/היקף פעילות

אישור תמיכה בהתאם לנוהל זה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בכל תקנה תקציבית רלוונטית, ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר תמיכה מאושרת עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנים הרלוונטיות.

היקף התקציב שיועמד לצורך התמיכה הנו כ- 2 מיליון ₪ בשנה, כ- 6 מיליון ₪ בשלוש שנים. במידה שתקציב זה ישתנה (יגדל או יופחת), ועדת התמיכות תהיה רשאית להתאים את מספר הבקשות המאושרות להיקף התקציבי המעודכן, וזאת בהתאם לדירוג הבקשות שנקבע על ידי הוועדה בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהל זה או בהתאם לכלל שוויוני וענייני אחר שייקבע על ידי הוועדה.

 

מתבצע ע”י

​מנהלי מחוזות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

הערות

אופן הגשת בקשת התמיכה מתבצעת ע”י מנהלי מחוזות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר -ראה נוהל – סעיף מס’ 7.

קביעת סכום התמיכה וניקוד הבקשות נקבעות ומדורגות ע”י ועדת התמיכות עפ”י אמות מידה המפורטות בנוהל -סעיף מס’ 9 .

 

שיעור התמיכה והיקפה :

שיעור התמיכה יהיה עד %40 מהיקף ההשקעה. ולא יעלה על שיעור התמיכה המבוקש ויתאים להיקף התמיכה המקסימלי.

שיעור התמיכה ממקורות ממשלתיים לא יעלה על %90.

התמיכה בהקמת המיזם, כולל בניה, תהיה בהיקף של עד 100,000 ₪.

התמיכה בהצטיידות ופיתוח תשתיות, ללא בניה, תהיה בהיקף של עד 50,000 ₪

צרו קשר

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטיכם ונהיה בקשר

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתר ממ.ט.י. חיפה.אני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.