תנאי שימוש באתר מטי חיפה

תנאי שימוש – מ.ט.י חיפה- המרכז לפיתוח יזמות

 

תאריך שינוי אחרון:  מרץ, 2018

 

תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש“) מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין עמותת מ.ט.י- מרכז לטיפוח יזמות חיפה ע”ר (“אנחנו” או “העמותה“) ובינך, משתמש באתר האינטרנט מ.ט.י- המרכז לטיפוח יזמות חיפה- ע”ר,  המופעל על ידי העמותה ו/או מי מטעמה (“האתר“) או בשירותי העמותה כפי שיפורטו להלן. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

בכניסתך לאתר ושימוש בשירותי העמותה, הנך מצהיר ומאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש, את מדיניות הפרטיות שלנו (אשר יקראו ביחד להלן: “התנאים“). הנך מסכים להיות מחויב ולעמוד באופן מלא בתנאים, כמו גם לציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש באתר ועל שירותי העמותה.

 

אם אינך מסכים לתנאים עליך להפסיק להשתמש באתר ובשירותי  העמותה לאלתר. מובהר כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופות לדין הישראלי.

 

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, על כן אנו ממליצים למשתמשי האתר להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאים מעת לעת. המשך שימוש באתר ובשירותי העמותה לאחר השינויים האמורים, מהווים את הסכמתך להיות כפוף לשינויים ללא כל הגבלה או הסתייגות.

 

שירותי העמותה

העמותה מציעה מתחם עסקים משולב המציע ליזמים שונים מרחב עבודה, שירותי יזמות וליווי עסקי, פתרונות מימון ושירותי יזמות טכנולוגית.

 

קניין רוחני ורישיון שימוש

כל זכויות הקניין הרוחני באתר,  הנם רכושה של העמותה בלבד ו/או העמותה מחזיקה בזכויות שימוש בהן על ידי בעלי הזכויות. זכויות אלה חלות, בין השאר, על האתר, לרבות הנתונים והתכנים באתר,  עיצוב האתר, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, מוצרים, תמונות וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של העמותה מראש ובכתב.

 

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, תמונות, מאמרים או בכל פרט אחר המתפרסם בו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה מראש ובכתב.

 

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של העמותה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לעשות שימוש מסחרי או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של העמותה.  לשם קבלת אישור מראש ובכתב של העמותה לפרסום המידע ניתן לפנות לעמותה בכתובת info@mati.co.il

 

הגבלות שימוש

הנך מתחייב שלא לעשות באתר, בתוכן ובשירותי העמותה כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 

הנך מצהיר כי אתה מודע לאיסור המוחלט החל על כל שימוש באתר ובתכנים בו למטרות שאינן חוקיות או לכל מטרה אסורה בתנאי שימוש אלה. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שאינך רשאי לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים או כל מידע אחר לגבי משתמשים באתר וכן לא לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשי האתר ולא להעבירו לכל אדם או צד ג’ אחר. הנך מתחייב שלא להשתמש במערכת אוטומטית או להפעיל מערכת כזאת, לרבות “רובוטים”, “עכבישים”  (spiders)  ו-offline readers  ששולחים לשרתי האתר מספר פניות רב יותר מאשר אדם היה מסוגל להפיק באותו פרק זמן תוך שימוש בדפדפן אינטרנט מקוון קונבנציונלי.

 

העמותה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת משתמש לאתר או שירותי העמותה אם לדעת העמותה הפר תנאי מתנאי השימוש.

 

פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. מדיניות הפרטיות  מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ואני ממליצים לקרוא ולעיין בקפידה לפני השארת פרטים וגלישה באתר.

 

ניוזלטר

השארת פרטיך באתר, מהווה את הסכמתך כי מידע אודותיך, לרבות פרטיך האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של העמותה וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ”י שיקול דעתה של העמותה ובהתאם להוראות כל דין. הנך מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. הנך רשאי לבטל את הסכמתך זו באמצעות הלינק להסרה מרשימת התפוצה [נא להוסיף לינק לעמוד unsubscribe) או באמצעות מנגנון ההסרה מרשימת תפוצת הניוזלטר בתחתית ההודעה האלקטרונית .

 

תכני המשתמש

הנך רשאי להשתמש בבלוג שבאתר (להלן: “הבלוג“) בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי העמותה, ובכלל זה להוסיף תגובות (טוקבקים) או הודעות מטעמך, וכן לעיין בתגובות או הודעות שנכתבו על ידי העמותה או משתמשים אחרים. בשימוש באתר ובמתן הסכמתך לתנאי השימוש, הנך מאשר כי ידוע לך כי העמותה אינה מחויבת לנתר ולערוך התגובות והתכנים המועלים על ידי משתמשים אחרים והעמותה אינה מוודאת את נכונותן ותוכנן.

 

העמותה לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע או כל היבט אחר של התכנים האמורים או כל נזק מכל מין וסוג, שייגרם כתוצאה מצפייה, שימוש, או קריאה בפורומים או בתגובות.

בשימוש באתר ובאישור תנאים אלה הנך מתחייב, כי תגובותיך באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא ייכללו כל חומר מהחומרים כדלקמן: כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר המסייע, תומך, או מנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, כל חומר המפר צווים שיפוטיים, פוגע בביטחון המדינה או מפר את הוראות הצנזורה, כל חומר המהווה לשון הרע, או תוכן המופנה לאדם מסוים, תוכן שאינו מכובד כלפי מישהו, משפיל, מטריד, או שיש בו כדי לפגוע ברגשותיו של אדם כלשהו.

 

עם שימושך באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי (א) אתה הוא בעל הזכויות הבלעדי בתכנים שהועלו או שיועלו על ידך לאתר (ככל שיועלו), לרבות מודעות, הודעות, מידע, קבצים, תמונות, סרטונים וכיוצא באלה או שקיבלת את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לשם כך; ו-(ב) כי אתה אחראי באופן בלעדי לתכנים ולמודעות המועלים על ידך לאתר, בקשר לשירותים ובכלל. בעצם מסירת התכנים לאתר, הנך מסכים כי ייעשה שימוש בתכנים אלה, לרבות פרסומם או הסרתם מהאתר, או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ובעקיפין לעמותה. העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים על ידי משתמש באתר, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

מובהר כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר מהאתר בכל עת ובלי לתת הודעה מראש על כך, תכנים שפורסמו על ידי משתמשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הגבלת אחריות

העמותה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש  באתר, שלא על פי תנאי השימוש, תהא עילת התביעה אשר תהא.

העמותה תעשה כמיטב יכולתה לספק שירות איכותי ככל האפשר ואולם לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת שירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בשירות הדואר האלקטרוני.

מובהר כי העמותה אינה נושאת באיכות תכנים באתר לרבות תוכן ההרצאות ומידע על פתרונות המימון הקיימים באתר ואינה נושאת באחריות לטיבן ולכל מצג בו נעשה שימוש בתכנים אלה. התכנים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידי העמותה באופן אובייקטיבי, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים של העמותה ועצם הצגתם באתר אינה מהווה המלצה מטעם העמותה.

חלק מהיועצים והמומחים המוצגים באתר אינם מהווים חלק מצוות העמותה והעמותה אינה מתחייבת לאיכות השירות אותו יקבל, ככל שיקבל המשתמש מאותם יועצים. עצם הופעתם באתר וסדר הופעתם באתר אינם מהווים כל המלצה  מהווה כל המלצה באשר לשירות שיקבל המשתמש מהם ולמשתמש לא תהא כל טענה לעמותה בעניין.

קישוריות

באתר קיימים הפניות ו/או קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של העמותה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי העמותה לגבי אותם מקורות אחרים. כל קישורית המופיעה באתר הינה לנוחיות המשתמש בלבד והעמותה אחראית בכל צורה שהיא לכל אתר חיצוני אליו מפנה הקישוריות, אינה מפגינה כל מצג באשר לאתר חיצוני זה, ואינה מאמצת תוכנו. השימוש בקישוריות הינו על אחריותו המלאה של המשתמש.

העמותה אינה אחראית למידע המוצג באתרים המקושרים, תקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר זה ולא תהא אחראית בגין כל נזק, אבדן או הפסד, מכל סוג שהוא, אשר נגרם מהסתמכות על או שימוש במידע הניתן במסגרתם. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את העמותה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת שירותי העמותה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדי העמותה על פי כל דין.

סיום תנאי השימוש

באפשרותך לסיים התקשרותך עם העמותה בכל עת על ידי יציאה מאתר האינטרנט. העמותה עשויה להפסיק את גישתך לכל או חלק כלשהו של האתר או שירותי העמותה בכל עת, עם או ללא סיבה, עם או ללא הודעה מוקדמת.

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות: טלפון מספר 1-800-33-44-77

 

 

 

צרו קשר

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש באתראני מאשר/ת קבלת דיוור אלקטרוני והודעות שיווקיות למייל מעת לעת ממ.ט.י. חיפה.